Rijschool Diosa
Algemene voorwaarden

Contact met ons opnemen? Bel 06-23464900

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de rijopleidingen die verzorgd worden door Rijschool Diosa.
Deze opleidingen hebben als doel het behalen van het rijbewijs naar de maatstaven van het Centraal Bureau Rijvaardigheid.
In deze Algemene voorwaarden wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen Rijschool Diosa en de leerling overeenkomen.

Verkeersschool Diosa is aangesloten en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 64133923.

ARTIKEL 1 Verplichtingen van de autorijschool

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig "instructeurscertificaat".

1.2 Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt, tenzij anders is overeengekomen met de instructeur.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht bij de rijinstructeur, kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles wordt volledig benut door de leerling. Indien de leerling eerder wilt stoppen met de rijles, heeft hij/zij geen recht op restitutie.

1.5 De instructeur heeft voor het geval er iets gebeurt, waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is, een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden, wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo'n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 Verplichtingen van de leerling

2.1 Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om de lessen in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit kan tot 24 uur voor de rijles. Bij afmelden of verschuiven binnen 24 uur voor de rijles, heeft de Rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijngebruik die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.

2.5 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.6 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit volledig te verhalen op de leerling.

ARTIKEL 3 Voorwaarden wijze van betaling

3.1 De rijles kan per les contant worden afgerekend in de auto. Vooruitbetaling van het lesgeld, is alleen mogelijk via de Rijschool, na het ontvangen van een factuur. De Rijschool is niet aansprakelijk voor contante vooruitbetalingen aan de rijinstructeur. Indien er toch sprake is van een contante vooruitbetaling, voor restitutie hiervan, dient de rijinstructeur persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden. De Rijschool zal zich niet mengen in de laatst genoemde situatie.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dient de helft van het pakket uiterlijk twee weken voor aanvang van de eerste les voldaan te zijn. Het andere deel moet worden voldaan als de helft van het lespakket voltooid is.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten, ontvang je 8 dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand.
De Rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 22,50 aan administratiekosten. Bovendien mag de Rijschool rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal de Rijschool een incassobureau inschakelen. De extra kosten zijn voor de leerling.

3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie.

3.6 Indien Rijschool Diosa haar examentarieven verhoogt, dan zal een leerling de verhoging moeten betalen alvorens het examen kan worden gereserveerd. Verhogingen van het examentarief kunnen onder andere plaatsvinden nadat het CBR haar inkooptarieven verhoogt. Indien de leerling de verhoging niet wenst te betalen, dan zal er geen examen worden gereserveerd voor de leerling.

ARTIKEL 4 Rijexamens

4.1 Als de leerling niet of te laat of zonder de geldige benodigde documenten op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuw examen. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van een rijles te berekenen.

4.3 Wanneer een Examen, Toets of BNOR wordt ingekocht bij CBR, heeft de leerling geen recht op teruggaaf van het bedrag.

4.4 Indien de instructeur vindt dat de leerling niet presteert op examenniveau, dan heeft de instructeur het recht om het praktijkexamen te annuleren/verschuiven. De leerling wordt hierover vooraf ingelicht. Indien de leerling een andere mening heeft dan de instructeur, dan kan de leerling een “second opinion” aanvragen bij een andere instructeur van Rijschool Diosa.

4.5 Bij teveel absentie van rijlessen door de leerling, na aanvraag van het praktijkexamen, heeft de instructeur het recht om het praktijkexamen te annuleren/verschuiven. In deze situatie hoeft de instructeur de leerling vooraf niet in te lichten.


ARTIKEL 5 Beëindigen van overeenkomsten

5. De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
- de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5).
- de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

ARTIKEL 6 Restitutie
6. Indien een leerling zijn/haar lesgeld of examengeld terug wilt, dan zullen er administratiekosten ter hoogte van €30 ingehouden worden.

ARTIKEL 7 Vervaldatum niet-gebruikte pakketgeld/lesgeld/examengeld

Indien een leerling een factuur heeft betaald voor pakketgeld/lesgeld/examengeld, dan dient de leerling het betaalde geld binnen 2 jaar te gebruiken.

Het niet-gebruikte pakketgeld/lesgeld/examengeld komen 2 jaar na de factuurdatum te vervallen. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om zelf tijdig een restitutie aan te vragen voor het niet-gebruikte pakketgeld/lesgeld/examengeld. Doet de leerling dit niet binnen de hiervoor genoemde termijn van 2 jaar, dan is het pakketgeld/lesgeld/examengeld komen te vervallen. Na een periode van 2 jaar, gerekend vanaf de factuurdatum, heeft de leerling dus geen recht op restitutie.


ARTIKEL 8 Aanvullende afspraken

7.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.

7.2 Deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 9 Lespakketten

8. Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, dan dient de leerling eerst extra losse lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

ARTIKEL 10 Vrijwaring

9.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken: De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

9.2 De Rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo'n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan toch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.